Draugets billetshop 3

Vedtægter for Musikforeningen Drauget.
 
§ 1                 Navn.
Foreningens navn er "Musikforeningen Drauget"
                      Foreningens hjemsted er Odsherred  Kommune.
 
§ 2                 Formål.
Foreningens formål er at udbrede kendskab til rytmisk musik ved afholdelse af koncerter, foredrag etc.
 
§ 3                 Medlemmer.
A.       Foreningens aktiviteter henvender sig i første række til alle musikinteresserede.
B.       Alle kan være medlemmer.
 
§ 4                 Kontingent.
Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
 
§ 5                 Udelukkelse.
A.            Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.
 
B.            Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.
 
§ 6                 Foreningens ledelse.
A.            Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 - 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
B.            Valg til bestyrelsen gælder for 2 år
C.            Bestyrelsen konstituerer sig selv.
D.            Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.
E.            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
F.            Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.
G.           Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det skønnes nødvendigt.
 
§ 7                 Regnskab.
                      Regnskabsåret er 1.januar-31.december.
 
§ 8.                Tegningsret og hæftelser.
A.     Foreningen tegnes udadtil ved formandens underskrift.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 
B.      For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
 
 
§ 9                 Revision.
A.            Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.
B.            Der vælges en revisorsuppleant.
 
§ 10                Generalforsamling.
A.            Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B.            Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts / april.
C.            Generalforsamlingen bekendtgøres i foreningens blad eller ved annoncering i ugeavis
D.            Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
E.            Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 10 % af de fremmødte forlanger dette.
F.            Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
G.           Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
H.            Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
I.               Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende
1.       Valg af dirigent.
2.       Valg af stemmetællere.
3.       Regnskab
4.       Indkomne forslag
5.       Valg.
6.       Eventuelt
J.             Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
K.            Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
 
§ 11                Vedtægtsændringer.
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.
 
§ 12                Foreningens opløsning.
A.            Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
B.            Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
C.            Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i kommunen.
 
 

 

Drauget støttes af:

     Logo NordiskKulturfond